تبلیغات
عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی - فاصله هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی

از با تو بودن دل برایم عادتی ساخت که هیچگاه بی تو بودن را باور ندارم.