تبلیغات
عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی - مَــלּ

عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی

از با تو بودن دل برایم عادتی ساخت که هیچگاه بی تو بودن را باور ندارم.

مَــלּ

مَــלּ بـَـد نیــستــَـp

فَقَـــط כیگــه פـــ๛ פֿــــ9بـے بـــه کســــے نــَכآرَҐ

چـــ9טּ هیــ ـچ کَـ๛ شَبـــیهِ פـــ ـرفـــهایَش نیســـ ـت ....[ جمعه 26 تیر 1394 ] [ 12:44 ب.ظ ] [ Nafas M ] [ نظرات() ]