تبلیغات
عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی - عشق من.....

عشـــــــــــــــــــــــــــق ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی

از با تو بودن دل برایم عادتی ساخت که هیچگاه بی تو بودن را باور ندارم.

عشق من.....

ﻋـﺸـﻖِ ﻣـَﻦ :
ﺍَﺯ ﻣـﻦ ﻧـَﭙـُﺮﺱ ﭼـﻘـَﺪﺭ ﺩﻭﺳــــﺘَـﺖ ﺩﺁﺭﻡ
ﺍﯾـﻨـﺠـﺂ ﺩَﺭ ﻗـــﻠـــﺐ ﻣـَﻦ ﺣـَﺪ ﻭ ﻣــَﺮﺯﮮ ﺑـﺮﺁﮮ ﺣـﻀﻮﺭِ ﺗـــﻮ ﻧـﯿـﺴـﺖ !!
ﺧـﻮﺍﺳﺘـــَﻨـﺖ ﺗــــــﻤﺂﻡ ﺷـُﺪَﻧــــﮯ ﻧـﯿـﺴـﺖ
ﺧـﻮﺍﺳﺘَﻨـــــــﮮ ﺗـــــﺮ ﻣــﮯ ﺷـَﻮﮮ ﻫــﺮ ﻟﺤـــﻈﻪ ...
ﺗـــــــﻮ ﺗــﮑﺮﺁﺭ ﻧــﻤـــــﮯ ﺷــَﻮﯼ، ﺍﯾــــﻦ ﻣَﻨــــﻢ ﮐـــﻪ ﺩِﻝ ﺑــﺴﺘـﻪ ﺗــﺮ ﻣـــﮯ ﺷــَﻮَﻡ ...
ﺍَﮔـــــﺮ ﻋــــﺸـــــﻖ، ﻋــــﺸــــﻖ ﺑــــﺎﺷَﺪ ..
ﺯَﻣــــــﺎﻥ ﺣــﺮﻑ ﺍﺣـــﻤَﻘــﺂﻧﻪ ﺍﮮ ﺍﺳـــﺖ !!
ﻧــــَﻔــــَﺴــﻡ ﺷـــــﺂﯾﺪ ﺩَﻟـــﯿﻞ ﺯِﻧــــﺪﻩ ﺑـﻮﺩَﻧــــَﻢ ﺑﺂﺷـــﺪ ﻭَﻟـــﯽ
ﺑـــﮯ ﺷـــﮏ ﺗﻮ ﺗـــــﻨـــﻬﺎ ﺩَﻟـــﯿﻞِ ﺍﯾــــﻦ ﻧـــَﻔـــﺴــﮯ ....
ﻣـــﮯ ﺩﻭﻧـــﯽ
ﺍَﺯ ﺗـــــَﻤﻮﻡِ ﺩﻧــــﯿﺂ ﯾـــﮏ ﻧـــﻔﺮ ﻫـــــﺴﺖ
ﮐـــــﻪ ﻧـــِﻤـــﮯ ﺧـﻮﺍﻫـــــَﻢ ﺑــــﺮﺍﯾَﻢ ﺑِﻤــــﯿﺮَﺩ
ﻣـــــﮯ ﺧـﻮﺍﻫَﻢ ﺑــــﺮﺍﯾﻢ ﺯِﻧـــــــــــﺪﮯــــــﮔِ ﮐـــُﻨَﺪ ...
ﺑﺂﺧـــﺘﮯ ﺩَﺭ ﮐــــﺎﺭ ﻧــــﯿﺴـــﺖ !!
ﻣــــَﻦ ﺑـــﺮﺍﮮ ﺑﺎ ﺗـــــﻮ ﺑـــﻮﺩَﻥ ﺑــــﺂ ﺟـــــﺂﻧَﻢ ﺭﯾﺴـــﮏ ﻣﮯ ﮐُﻨَﻢ
ﺧـــﯿﺎﻟـــﮯ ﻧﯿـــــﺴﺖ ...
ﯾــــﺂ ﻣـــﮯ ﺑــــَﺮﯾـﻢ ﯾـــــﺂ ﻣـــﮯ ﻣﯿـمیــﺮﯾﻢ


[ سه شنبه 25 فروردین 1394 ] [ 02:54 ب.ظ ] [ ADMIN M ] [ نظرات() ]